Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

Nanotek Test Ölçüm Metroloji Kalibrasyon Medikal Elk. ve Elekt. Sist. Blşm. Dnşm. Sav. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Firmamız; değerli müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek/tüzel kişilerin kişisel verilerinin korunması için gerekli önlemleri almakta olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi ve çerez vb. teknolojilerin kullanımı konusundaki kural ve politikalarımız hakkında sizleri bilgilendirmektedir.

Nanotek Test Ölçüm Metroloji Kalibrasyon Medikal Elk. ve Elekt. Sist. Blşm. Dnşm. Sav. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak www.nanotek-ltd.com.tr web sitesi ziyaretçi bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, değiştirilmesi, iletişimler ve sair hususlarda bu metinde yer alan gizlilik politikasına tabi olacağınızı ve internet sayfamızı her kullanışınızda koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

YASAL DAYANAK VE GENEL İLKELER

Kişisel Verilerin Korunması, 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenmiştir. Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda da kişisel verilerin korunması için bir takım cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun incelendiğinde “kişisel veri” tanımının kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade ettiği görülmektedir. Yani anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu Gizlilik Politikası kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.

Firmamız gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; kişisel verileri; işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Nanotek Test Ölçüm Metroloji Kalibrasyon Medikal Elk. ve Elekt. Sist. Blşm. Dnşm. Sav. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem vermekte ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket etmekteyiz.

Bu metinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendireceğiz. Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız.

A. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI:

Kişisel verilerinizi resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Bu bilinçle, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alınmaktadır. Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılmakta, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

B. KİŞİSEL VERİLERİNİZE ÖRNEKLER:

Tam Adı, Ev Adresi, E-posta Adresi, Vatandaşlık No (TCKN), Ehliyet Seri No, Kimlik Seri No, Parmak izi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Röntgen, MR vb. kayıtları, Kan grubu, Telefon Numarası, Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe, Yaşı, Cinsiyeti, Sabıka Kaydı, Sağlık kayıtları, Banka hesap numarası, Özgeçmişi, Akademik bilgileri, Evlilik durumu, Çocuklarına ait bilgileri, Acil durum bilgileri, Engellilik durumu, Askerlik kayıtları, İş Güvenliği Kapsamında Yapılan Çalışmalar vb.

C. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ:

Firmamız tarafından kişisel verileriniz; iş başvuru formu doldurmanız, paylaşmış olduğunuz CV’ler, web sayfamızdan yapılan iş başvuruları, İK birimimiz tarafından prosedürlerimizde tanımlı formları doldurmanız, işe alımda vermiş olduğunuz işbaşı evraklarınız, eğitimlerde doldurduğunuz formlar, AGİ Formlarınız, Günlük Personel Giriş-Çıkış kayıtlarınız için parmak izi ve talep edilen bilgilendirmeler neticesinde alınan İK Formları yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında B maddesindeki veriler dâhilinde işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

D. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASI:

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK ’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK ’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekte, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekte, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemlerini almakla mükelleftir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Firmamız;

4857 sayılı İş Kanunu,

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

6098 Sayılı Borçlar Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve yönetmelikler gereği,

Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde,

Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere,

İstatistiksel Çalışmalar için,

Ayrıca mahkeme ve bilirkişi incelemelerine sunmak üzere,

Yerel Kolluk Kuvvetlerince istenmesi durumunda sunmak üzere,

Kişisel verilerinizi işlemek, saklamak ve gereği geldiğinde silmek üzere kayda almak durumundadır.

F. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ SÜRELER:

KVK Kanununa uygun olarak, belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

G. FİRMAMIZIN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK RIZANIZ OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR:

KVKK ’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde firmamız, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilmektedir:

Kanunlarda Açıkça Öngörüldüğü Haller;

1. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

2. Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

3. Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

4. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

6. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

H. KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ:

KVKK gereğince kişisel veri sahipleri;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK ’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde anonimleştirilmesini, silinmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Buna karşın, firma içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Firmamız, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.

I. İLETİŞİM VE KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN İZİN

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, firmamızla paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, işbu Gizlilik Politikasında bildirilen amaçlar ile toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve firmamızın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve yukarıda detayları bildirilen üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

J. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMAK İÇİN:

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler) ile firmamıza iletebilirsiniz.

Alternatif olarak, KVK Kanunu gereğince başvurunuzu yazılı olarak da firmamıza iletebilirsiniz. 6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman info@nanotek-ltd.com.tr adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmî belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmî belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.